Tianjin Suowei Electronic Technology Co., Ltd

Room 2-201 2 Building No 6 Zhuyuan Road
Huayuan Industrial Zone
Tianjin City, Tian 91006-2580