Inami & Co., Ltd

No. 24-2, Hongo 3 Chome
Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0033