Huaian Frimen Co., Ltd

4th floor, No. 9 Haikou Road
Economic Development Zone
Huaian, Jina 223005