ChonQqing Kanghua Ruiming S & T Co., Ltd

No. 5 Road 1 Tong Jia Xi Town Industry Park, Beibe
Chongqing, 400700